عقـــــل بنـــموده بـــه دانشـــــــکده ي خـــاطــر تـــو ــ راي هـــاي هــــمه را فـــکر صـــواب انــدازی (والــه هروی)

سه‌شنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۰

مفاد بیانیه جهانی حقوق حیواناتمفاد بیانیۀ جهانی حقوق حیوانات 

        * ماده ۱
 تمامی حیوانات دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی هستند. این حقوق مساوی، گونه‌های مختلف وخاصی را تحت الشعاع قرارنمی‌دهد.

    * ماده
۲

 به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام گذاشته شود.

    * ماده
۳
۱- حیوانات نباید درمعرض برخوردهای بد واعمال بیرحمانه قرار گیرند.

۲- اگرنیازبه کشتن حیوانی باشد، این عمل باید آنی، بدون درد وبدون درک حیوان صورت گیرد.
۳- باجسد یک حیوان با شایستگی باید برخورد شود.

    * ماده
۴
۱- حیوانات وحشی حق زندگی وتولید مثل آزادانه درمحیط طبیعی زیستگاه شان را دارند.

۲- محرومیت طولانی مدت از آزادی برای حیوانات وحشی، شکار کردن وماهی گرفتن تجربی بهعنوان سرگرمی ونیزهرگونه استفاده از
حیوانات وحشی به دلایلی که حیاتی نباشد، مغایربا این حق بنیادی است.

    * ماده
۵
۱- هرحیوانی که به انسان وابسته‌است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت شود.

۲- حیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید طورغیرمنصفانه‌ ترک ویا کشته شوند.
۳- هرگونه ازدیاد نسل واستفاده ازحیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژی ورفتاری آن گونه باشد.
۴- درنمایشگاه ها، نمایش ها و فیلم هایی که حیوانات درآن شرکت دارند باید منزلت آنها محترم شمرده شود وعاری ازهرخشونت باشد.

    * ماده
۶
۱- هرگونه آزمایش زجرآوری برروی حیوانات چه به صورت فیزیکی و چه روحی
 تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می‌شود.
۲- روش های جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند.

    * ماده
۷
هرگونه عمل غیرضروری که باعث مرگ حیوانی شود، یاهرگونه تصمیمی که 
منجربه 
این عمل شود، جنایت علیه زندگی تلقی می‌شود.
           
    * ماده
۸
۱- هرگونه عمل مغایربا بقای گونه‌های حیوانات وحشی ویاهرگونه تصمیمی که منتهی 
به این امر شود، کشتار دسته جمعی تلقی می‌شود.
۲- کشتارحیوانات وحشی، آلوده کردن ونابودی زیستگاه ها یشان قتل عام محسوب می‌شود.

    * ماده
۹
۱- شرایط قانونی ویژه حیوانات وحقوق آنان توسط قانون مشخص می‌شود.

۲- محافظت وحفظ امنیت حیوانات برعهده سازمان های دولتی است.

    * ماده
۱۰
مراکزتربیتی ومدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی براحترام گذاشتن، مراعات و
درک 
حیوانات ازدوران طفولیت به شهروندان خودهستند.

بیانیه جهانی حقوق حیوانات رسما درتاریخ
۱۵ اکتبر۱۹۷۸ درشورای مرکزی یونسکو در شهراریس اعلان گردید. مفاد این بیانیه توسط اتحادیه بین‌المللی حقوق حیوانات درسال۱۹۸۹مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رئیس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

dr_qadis@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------