عقـــــل بنـــموده بـــه دانشـــــــکده ي خـــاطــر تـــو ــ راي هـــاي هــــمه را فـــکر صـــواب انــدازی (والــه هروی)

شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۰

واقعات عاجل بطنی گاوها


واقعات عاجل بطنی گاوها

چکیده 

دراین مقاله پیرامون واقعات عاجل خالیگاه بطن گاوها، که منحیث یک بی نظمی مهلک باالقوه باعلایم حاد کلینیکی ظاهرمی گردد، بحث صورت گرفته است.  
در این چنین موارد کلینیکی، تمرکز داکتر وترنر معالج برای تعین و تشخیص علل وعوامل و دریافت راه حل بر ارقام به دست آمده از معاینات ظاهری مانند: وضعیت کلینیکی، عکس العمل حیوان درمقابل درد بطنی و همچنان اتکا به ارقام معلوماتی از قبیل زمان و چگونگی آغاز بحران که ازجانب مالک یا نگهبان حیوان ارایه می شود ، استوار است.

  همیشه  در تمام موارد واقعات عاجل بطنی شرایط برای معاینات دقیق کلینیکی کمترمیسراست. بنا بر این داکتر معالج کوشش میکند تا تشخیص مناسب را با استناد برارقام بدست آمده و تحلیل دقیق و فوری آنها اتخاذ نماید. 
  با توجه به اهمیت کلینیکی واقعات بطنی در گاو ها،دراین مقاله یک سلسله معلومات پیرامون تشخیص تفریقی واقعات حاد بطنی درگاوها با تفکیک سن و کار برد تولیدی حیوان تهیه و پیشکش می شود. همچنان پیرامون روش های معاینات فیزیکی منحیث سرنخ  تشخیص وهم درمورد راه حل ها ازجمله اقدام به عمل جراحی تشخیصی به تفصیل بحث می شود.
اهداف   
  -تهیه یک راهنمود کلینیکی به وسیله مطالعه روی روش های تشخیص تفریقی واقعات حاد بطنی با تفکیک سن، جنس و موقف تولیدی حیوانات.
 - با ملاحظه علایم برجسته فیزیکی و کلینیکی به ترتیب برای رسیدن به تشخیص و تصمیم گیری در مورد جراحی های بطن درگاو ها، تلاش می شود تا با مطالعه  و برسی های کامل، از این طریق معلومات جامع در اختیار کارمندان کلینیک ها قرارداده شود 
نکات عمده درتشخیص کلینیکی
 ازآنجایی که تشخیص نهایی مشکلات کلینیکی گاوها، تنها با معاینات فزیکی میسرنمیگردد، پس نیاز است تا از آزمایش های کمکی تشخیصی مانند: تخنیک های تثبیت ناحیه درد شکم، بازبینی حالت حیوان ازنگاه بد ترشدن علایم کلینیکی و پیشرفت و یا کاهش دمش شکم حیوان، وغیره معلومات را درجهت تصمیم گیری اقدام به عمل جراجی تشخیصی استفاده نمود.
-  پیشرفت دردمش حیوان می تواند به وسیله بستن یک تسمه دورمحوطه شکم حیوان ( کنارقبرغه نهایی) به شکل نوبتی اندازه گیری ومراقبت شود.
 پیش بینی مریضی
عمومآ پیش بینی عوراض بطنی درگاوها در روشنایی تشخیص تفریقی و همچنان پاسخگویی تداوی های که برمبنای ارقام بدست آمده ازتاریخچه معاینات فزیکی و آزمایش های فرعی تشخیصی که یقینآ با ملاحظه وضعیت حیوان صورت می گیرد.                           
 -  درگاوهای بالغ، بهترین وحتی ساده ترین اقدام که ممد خوب درکارشخیص و بیش بینی بیماری سفارش می شود، همانا باز کردن شکملاپراتومی اکتشافی (Exploratory Laparotomy) می باشد.  درعین زمان کهاین روش راه را برای تشخیص عارضه باز می نماید، همچنان یک گام به جلو در جهت تداوی نیز محسوب می شود.
نکات کلیدی معالجوی
برای گاوهای بزرگ جثه با علایم کاهش درصد آب بدن (Dehydration) پس از واقعات اسهال همراه با تاریخچه پرخوی  حبوبات  ( گندم خوردگی)  تجویزمایعات قلوی سفارش شده است. این مایعات می تواند شامل تجویز سیروم های لکتید رنگر(Lactated Riner’s)   همراه با محلول سودیم بای کاربنات خوراکی باشد.
-  در گاوهای با علایم انسداد کانال هضمی ((Gastrointestinal  tract، خیلی اوقات ضرورت است تا مایعات سودیم کلوراید، همچو سیروم های آیونیک وهایپرتونیک سودیم کلوراید تجویزشود.
 شرح بیشتر   
 رسیدگی دقیق وحساب شده برمجموع علایم بدست آمده ازحیوان مبتلا به واقعه عاجل بطنی میتواند داکتر وترنر را به اقدام درست و بموقع هدایت نماید. زیرا عوارض متعدد بطنی درسنین، حالات وموقف تولیدی متفاوت درگاوها رخ میدهد که ممکن سرگیج  کننده  باشند.
به طورمثال، مطالعات نشان دهنده یک سلسله عوارض التهابی خونی روده یی  بعد از زایمان در گاوها می باشد، که بیشتر درماه های اول شیردهی رونما گردیده است....  
 ..        ادامه دارد.
برگردان ازانگلیسی سیمینارماهوار، دانشگاه ایوا تی، جاپان  

         23Jun 2011  


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

dr_qadis@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------