عقـــــل بنـــموده بـــه دانشـــــــکده ي خـــاطــر تـــو ــ راي هـــاي هــــمه را فـــکر صـــواب انــدازی (والــه هروی)

پنجشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۱

گاو کُنري

گاو کُنري
    گاو کُنري یکی ازنسل های گاو وطنی افغانستان است. درمورد این نسل تا اکنون معلومات اندک دردست است و تا حال مجال کار و تحقیق اساسی روی ویژگی های فردی این نسل و سایر نسل های حیوانات مربوط  به افغانستان مساعد نبوده است.  با این حال، بیم آن می رود که نسل گاو کُنری که توافق خوب با اقلیم وجغرافیاي افغانستان دارد، و درمقایسه با سایرنسل های وطني تولید نسبتآ خوب شیرهم دارد، روزی از میان برود.  زیرا، از یک سومالداران درتلاش نگهداری نسل گاوهای بزرگ جثه با تولید بلند هستند، ازجانبی هم وزارت محترم زراعت افغانستان تا اکنون علاقه کمتردرمورد اصلاح نژادهای وطني به ویژه اصلاح وتکثیر نسل گاو کُنري نشان داده است. این درحالی است که با توجه به شرایط  منطقوی، اقلیمی و توافق پذیری این نسل با شرایط محیطی افغانستان، گاوکُنري بهترین گزینه برای تولید لبنیات درسطح خانواده ها می باشد .
-  منشاء نسل گاو کُنري ولایت کُنر افغانستان گفته شده است. ازآنجایی که این نسل گاو درمناطق کوهستانی توافق خوبی دارد، از اینرو، این نسل بیشتردرمناطق کوهستانی ولایت های کُنر، ننگرهار ، بدخشان، نورستان، پنجشیر، بامیان وغور افغانستان، که عمدتآ ارتفاع آن ولایات ازسطح بحربین 1500 تا 2000 متراست، نگهداری می شود.

-  جسامت گاوهای کُنري درنتاسب به سایرنسلهای وطنی کوچکتربوده وعمدتا رنگ خرمایی، قهویی و یا هم سرخ تاریک دارند.
-  وزن گاوماده کُنری بین 150 تا 220 کیلو گرام و وزن گاو نرآن از155 تا 300 کیلوگرام تعین شده است.
-  اوسط سن بلوغیت درگاو کُنري بین 2 تا 3 سال می باشد.

نسل گاو کُنري- افغانستان (Afghanistan's local  breed- Konarry Cow) 

با سپاس ازداکترمحمد فرید کریمی .

عبدالقدیر قدیس
 21 ثور1390 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

dr_qadis@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------