عقـــــل بنـــموده بـــه دانشـــــــکده ي خـــاطــر تـــو ــ راي هـــاي هــــمه را فـــکر صـــواب انــدازی (والــه هروی)

سه‌شنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۰

پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل

پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل      پوهنځی علوم وترنری یکی ازنهاد های مهم پوهنتون کابل است، که درماه حوت سال 1352 خورشیدی (فبروری 1974) منحیث نخستین دانشکده طب وترنری درافغانستان، ایجاد شد. به منظورتقویت ظرفیت های اکادمیک و گسترش پهنه دانش مسلکی وترنری درسراسر کشور، دست اندرکاران این نهاد درهرگونه شرایط به تلاشهای خویش ادامه داده اند. به اثر تلاش های مسوولین وقت، این نهاد درآغازین سال های پس ازایجاد، موافقت همکاری های درازمدت برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP)  درافغانستان را بدست آورد. به کمک مالی سازمان ملل ازطریق راه کار مشترک برنامه توسعوی وموسسه خوراک وزراعت این سازمان (UNDP/FAO)، درجریان حدود پانزده سال همکاری های پیهم، این نهاد علمی مسلکی به یکی ازمجهزترین دانشکده های وترنری آسیا مبدل شد. به همین گونه با استفاده ازکمک مالی موسسه خوراک وزراعت سازمان ملل(FAO به تعداد بیست ودو باب آزمایشگاه مجهزبا وسایل وامکانات لازم ایجاد شدهمچنان با استفاده ازامکانات مالی پروژۀ یاد شده، تعداد زیادی ازاستادان این نهاد جهت تحصیلات ماستری و دوکتورا به کشورهای مختلف اعزام شدند. همزمان اعمار، تجهیز و بهره برداری کلینیک تدریسی و فارم پژوهشی حیوانی درساحه دارالامان شهرکابل از نخستین دست آوردهای این نهاد علمی وترنری بحساب می رفت. اما با نهایت تأسف که جنگ بی امان همانند سایر زیر بناهای علمی اقتصادی کشور، بزرگترین بخش از داشته های این نهاد را نیز نابود کرد. چنانچه تعداد زیادی از کادرهای علمی وفنی آن متواری شدند وخیلی ازتجهیزات اکثرآ پیشرفته آزمایشگاه ها حتی قبل ازاستفاده، تخریب ویا به تاراج رفت.

با آمدن شرایط نوین همراه با ایجاد حکومت موقت و حضور فعال جامعۀ جهانی در افغانستان، مسوولین این نهاد باردیگر دست به کارشده و درجهت اکمال و احیایی مجدد زیرساخت های آن تلاش های مضاعف آغازشد. درادامه این تلاش ها، به کمک مالی وزارت زراعت ایالات متحده امریکا همراه با برنامه مشترک انکشاف بین المللی ایالات متحده و کمک های مردم آنکشوربرای افغانستان (USAID/USDA) بخشی ازعمارت این دانشکده که درزمان جنگ کاملآ تخریب شده بود اعمار و پس ازنو سازی سایربخشها، عمارت بار دیگر به بهره برداری سپرده شد. به علاوه چهارآزمایشگاه این نهاد به کمک مالی دفترهماهنگی های بین المللی کشور جاپان(JICA)  درافغانستان، تجهزشد. همچنان به کمک مالی مشترک وزرات زراعت ایالات متحده (USDA) و ارتش آن کشور، شعبه نکروپسی آزمایشگاه پتالوژی بازسازی و با امکانات مدرن مجهزشد. چنانچه جهت محو لاشه ومواد اضافی آلوده به امراض، این آزمایشگاه با کوره حرارت بالا مجهزشد. به همین ترتیب آزمایشگاه پارازیتولوژی این نهاد به کمک مالی کشورایتالیا فعال شد. قراراست درآیندۀ نزدیک آزمایشگاه های مایکروبیولوژی و فارمکولوژی نیزبه کمک مالی برنامه انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا(USAID)  تجهیزشود.

دیپارتمنت ها
پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل دارای پنج دیپارتمنت ذیل است:

·                     دیپارتمنت حفظ الصحه وتکنالوژی موادغذایی
·                     دیپارتمنت پری کلینیک
·                     دیپارتمنت پاراکلینیک
·                     دیپارتمنت کلینیک
·                     دیپارتمنت پرورش حیوانات
    
علاوه برآمریت دیپارتمنت های فوق، واحد های جداگانه مانند مدیریت تدریسی متشکل ازبخش اداری ومتخصصین فنی وترنری (تکنیشن ها)، آمریت های کلینیک تدریسی و فارم پژوهشی ، آزمایشگاه فن آوری معلوماتی وکتابخانه نیزدرتشکیل این نهاد فعالیت دارند.
    سیستم تدریس مسلکی وترنری در افغانستان غیراختصاصی بوده و دانشجویان مطابق برنامه درسی برابر با معیارهای بین المللی وترنری دراوقات مشخص مضامین مسلکی نظری وعملی تمام دیپارتمنت های فوق را فرامی گیرند. مدت زمان برای تکمیل دوره تحصیلی رشتۀ وترنری درافغانستان پنج سال (ده سمسترتحصیلی) است و دراخیر فارغان بعد ازنوشتن وتکمیل شرایط لازم پایان نامه تحصیلی، دیپلوم داکتروترنر(DVM) به دست میآورند.
   طبق آخرین آمارتعداد دانشجویان پوهنځی علوم وترنری کابل به سه صد تن میرسد، که ازجمله دوصد و هفتاد و دو تن آنها ذکور و بیست هشت تن اناث میباشند. این نهادعلمی وترنری تا اکنون به تعداد هشت صدوسیزده تن ازداکتران وترنر را به جامعه مسلکی افغانستان تقدیم نموده است. امید آن میرود تا درآینده برنامه ماستری در رشته های مختلف علوم وترنری دراین نهاد مجددآ ازسرگرفته شود.
پس ازاکمال موفقانه تحصیل برای داکتران وترنر فرصت های کاری درساحات مختلف فراهم می شود . چنانچه درمحدوده تشکیلات رسمی دولتی می توان ازفرصتهای شغلی در نهاد های اکادمیک وتعلیمی وترنری، تشکیلات اداری وزارت های زراعت و صحت عامه نام برد. به علاوه امکان جذب کادرهای وترنری دروزارتهای اقتصاد، تجارت وتشکیلات شاروالی ها نیزوجود دارد. همچنان داکتران وترنردرکنارفعالیتهای خصوصی، طور وسیع دربرنامه های ادارت غیردولتی ازجمله اداره خوراک و زراعت سازمان ملل(FAO) وسایرادرات سکتورخصوصی مرتبط با امورصحی، اقتصادی و بخشهای اجتماعی شامل کارمی شوند

استادان 
    درحال حاضربه تعداد سی ونه تن ازاستادانسی وپنج تن ذکور وچهارتن اناث (دردیپارتمنت های مختلف پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل برحال می باشند. ازجمله به تعداد 9 تن جهت فراگیری دوره های ماستری و دوکتورا در دانشگاه های مختلف جهان مشغول تحصیل می باشند. این درحالیست که بعد ازآغازمجدد فعالیت های این نهاد تا اکنون طی برنامه های مختلف بیش ازپانزده تن ازاستادان این نهاد جهت بلند بردن ظرفیت های علمی ومسلکی برای سپری نمودن دوره های ماستری و دوکتورا به کشورهای جاپان، اردن، امریکا وهندوستان اعزام وخوشبختانه بعد ازاتمام موفقانه دوره های تحصیلی هم اکنون درخدمت نسل نوین وترنری افغانستان قراردارندازاین جهت پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل رتبه اول را درمیان نهادهای تحصیلی درکشور ازنگاه تعداد کادرعلمی ورزیده ومتخصص به سویه های دوکتورا وماستری دارا است.
به همین ترتیب با استفاده ازبورسهای کوتاه مدت تعداد زیادی ازاستادان این نهاد جهت بلند بردن مهارت های مسلکی شان به کشورهای مختلف سفرنموده اند، و این روند همچنان ادامه دارد. به منظوربلند بردن شیوه های تدریس مضامین عملی ونظری وترنری درسطح استانداردهای بین المللی، مضامین مختلف ازجمله مضامین کلینیکی تعدادی ازاستادان خارجی برای دوره های کوتاه مدت با این نهاد همکاری دارند. اسامی استادان دانشکده وترنری کابل با ذکررتبه علمی و درجه تحصیل آنها قرارذیل است.
         شهرت                     درجه تحصیل
-  
پوهاند عبدالودود گلستانی        دوکتور
-
پوهاند غلام حسن زابلی          دوکتور
-
پوهاند گل محمد طنین             دوکتور
-
پوهنوال غلام محی الدین آرز    دوکتور
-
پوهنوال نورمحمد ایوبی          دوکتور
-
پوهنوال شعورگل فقیری         دوکتور
-
پوهندوی خیرمحمد افضلی       دوکتور
-
پوهنمل سلطان حمید عزیز       ماستر
-
پوهندوی عزت الله جهید          ماستر
-
پوهنمل محمد امین احمدی        دوکتو
-
پوهندوی منیلا صدیقیار          دوکتور
-
پوهنمل سید شیرشاه سادات      دوکتور
پوهنمل نورالله احمد زی          دوکتور
-
پوهنمل احمد جان آبی            ماستر
-
پوهنمل نسرین استانکزی        لسانس
-
پوهنمل ریحانه رویان            دوكتور
-
پوهنمل سیدعارف احمدی        ماستر
-
پوهنمل جاهد زابلی               دوکتور
-
پوهنمل فرید احمد طنین          ماستر
-
پوهنمل اسد الله پیاروخیل        دوکتور
-
پوهنیارامان الله عزیز             لسانس
-
پوهنیارسهیلاعبادی               لسانس
-
پوهنیارسید احمد نزهت          ماستر
-
پوهینار اسد الله صمدی           ماستر
-
پوهنیار احمد نوید میرزاد        ماستر
-
پوهنیار احمد فريد نيكمل         ماستر
پوهيالي محمد ظاهرسخا         دوکتور
-
پوهيالي محمد منیرتوفیق        دوکتور
پوهيالي عبدالرزاق ارشاد       کاندید دوکتورا
پوهيالي سید ذکریا مبرم         ماستر
-
پوهيالي شاهپوررحمتي          ماستر
-
پوهيالي حكيم الله حكيم           کاندید دوکتورا 
- پوهيالي احمد مسعود نياز        ماستر 
پوهيالي محمد ابراهیم قاسمی    کاندید دوکتورا 
پوهيالي محمد هادی محبی       کاندید دوکتورا 
پوهيالي احمد فیصل امیری      کاندید دوکتورا 
-
پوهیالی سید ابراهیم فرخاری    کاندید دوکتورا 
-
پوهیالی سید صمیم رهپا          کاندید دوکتورا 
پوهيالي عبدالقدیرقدیس           کاندید دوکتورا 

کلینیک تدریسی وفارم پژوهشی 
   کلینیک تدریسی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل یکی ازکلینیک های حیوانی نامدارشهرکابل می باشد. این کلینیک که درساحه دارالامان کابل موقعیت دارد، یکی ازمجهزترین کلینیک های حیوانی درکشوربحساب می آید. ازگذشته تا حال ورزیده ترین کادرهای متخصص وترنری داخلی و خارجی دربخشهای مختلف کلینیکی با استفاده ازامکانات فنی لازم دراین کلینیک فعالیت دارند. درسال های قبل درکنارفعالیتهای ثابت بخش عمده فعالیتهای این کلینیک بوسیله عرضه خدمات بشکل سیاربا استفاده ازیک عراده کلینیک سیار و یک عراده بس برای انتقال دانشجویان انجام می شد، وبخش عمده دروس عملی دانشجویان طی پلانهای منظم درسی درساحات مختلف درمناطق اطراف شهرکابل و ولایات همجوارآن عملی می شد. با تأسف که درحال حاضرفعالیتهای منظم واحد سیاراین کلینیک متوقف می باشد. درعوض دروس عملی دانشجویان وترنری با استفاده ازحیوانات خریداری شده ویا حیوانات مراجعین طورمنظم عملی می گردد. هم اکنون فعالیتهای ثابت این کلینیک مثل همیشه با بهترین شکل ممکن ادامه داشته وضمن فعالیتهای تدریسی این کلینیک بهترین خدمات صحی وترنری را نه تنها برای باشنده گان محل بلکه برای سایرمتقاضیان ازنقاط مختلف شهرکابل، ولایات همجوارو شهروندان خارجی مقیم افغانستان عرضه می دارد. اما متأسفانه زمین مربوط به این کلینیک همراه با اراضی مربوط فارم پژوهشی این دانشکده به اثرتصمیم دولت برای دانشگاه افغان-امريكا اهدا شده است. با آنهم این كلينيك هنوزدرساحه قبلی آن فعال است، و مسوولان درتلاش اند تا محل مناسب برای اعمارکلینیک جدید و تآسیس مجددآ فارم پژوهشی علوم حیوانی دارالامان برای دانشجویان فراهم نمایند.
هرچند هم اکنون فارم کوچك پرورش گوسفند مشترک میان دانشکده های وترنری و کشاورزی پوهنتون کابل درمحدوده این دانشگاه ایجاد شده است. اما تلاشها مداوم جریان دارد تا فارم پژوهشی علوم حیوانی و فارم مرغداری این دانشکده که تا چند سال قبل درمحوطه دانشگاه کابل فعال بود، نیزمجددآ فعال شود تا بخش عمده کارهای عملی دانشجویان بهمراه برنامه های منظم تعلیمی پژوهشی این نهاد مانند گذشته ازسرگرفته شود. به همین گونه مسوولان درتلاش اند تا درکنارگسترش فعالیت های کلینیک دارالامان وحل مشکل حمل ونقل روزانه دانشجویان به کلینیک تدریسی ودر بخش کار های عملی درساحات و فارم های شخصی، فعالیت های ساحوی کلینیک سیارپوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل نیزمانند گذشته ازسرگرفته شود

آزمایشگاه فنآوری معلوماتی وکتابخانه 
   آزمایشگاه فن آوری معلوماتی پوهنځی علوم وترنری مجهزبا ده ها پایه کمپیوتر و خط انترنت با داشتن کارمند فنی فعال دراختیاراستادان و دانشجویان این نهاد قراردارد. باید خاطر نشان نمود که تجهیزات این آزمایشگاه ازطرف دانشگاه کرنل ایالات متحده امریکا و برنامه کاری USAID برای افغانستان تامین شده است. کتابخانه این دانشکده با بیش ازچهار هزارجلد کتاب درسی، ممد درسی ومجلات علمی مسلکی با محیط آرام برای مطالعه دراوقات رسمی دراختیارعلاقه مندان قراردارد. تلاشهای متداوم درجریان است تا زمایشگاه فنآوری معلوماتی پوهنځی علوم وترنری هرچه بیشتر انکشاف یابد و کتابخانه این نهاد بتواند نیازمندیهای علمی تمام علاقه مندان علوم حیوانی از سرار کشور را جوابگو باشد. همچنان درنظراست تا انتشارات مستقل این نهاد نیزمجددآ آغازشود
   دست اندرکاران پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل باعزم راسخ درتلاش اند، تاهمراه با بلندبردن ظرفیتهای علمی و فنی دراین نهاد، بیشترازقبل روی گسترش روابط با نهادهای اکادمیک ملی و بین المللی وترنری نهایت توجه صورت گیرد. تا باشد که جایگاه شاخص این نهاد علمی در میان مراکزعلمی تخصصی وترنری منطقه و جهان بار دیگر احیا شود.

۲ نظر:

 1. سلام خدمت استاد محترم قدیس،
  پس از خواندن متون بالا واقعاً خورسند شدم و بعضی نکات را که تا فلحال خبر نداشتم نیز یادداشت گرفتم.
  از جناب شما صمیمانه آرزومندم تا در صورت امکان نکات زیر را در نوشته فوق بگنجانید:
  1. پوهنځی علوم وترنری برای اولین بار دوره ماستری را در سطح کشور در پوهنتون کابل در سال 1365 شروع نمود و چندین دوره به سویه ماستر در رشته وترنری به جامعه تقدیم نمود.
  2. قبل از جنگ، این دانشکده دارای 6 دیپارتمنت بود ولی فعلاً به 5 دیپارتمنت تنزیل نموده است.
  3. و باز هم در صورت امکان روشنی بیشتر در رابطه به حالت فعلی کلینیک.
  کامیابی شما را از خداوند توانا آرزومندم، موفق باشید.
  احمد فیصل امیری

  پاسخحذف
 2. Just wish to say your article is as astonishing.
  The clearness for your submit is simply cool and i can suppose you're knowledgeable in this
  subject. Well together with your permission allow me to snatch your RSS feed to stay updated with
  impending post. Thanks a million and please carry
  on the gratifying work.

  Review my site :: mágnes

  پاسخحذف

dr_qadis@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------